บอนน์เบิร์ด#5

สถานที่ Waldau, Bonn วันที่9 April 2016 Bluetit, Greattit, Chaffinch, Treecreeper, Middle spotted woodpecker, Great spotted woodpecker, Green woodpecker, Nuthatch, Robin, … More