Homo heidelbergensis มนุษย์หินจากเยอรมนี

Homo heidelbergensis เป็นมนุษย์โบราณสายพันธุ์หนึ่ง มีชีวิตอยู่ในยุคไพลสโตซีนตอนกลางของยุโรปและแอฟริกา ประมาณ 0.8 – 0.4 ล้านปีก่อน ถูกค้นพบครั้งแรกที่เมืองเมาเอ้อ (Mauer) ใกล้กับเมืองไฮเดลแบร์ก (Heidelberg) ประเทศเยอรมนี ชิ้นส่วนแรกที่ถูกพบคือกระดูกกรามล่างที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ หลังจากนั้นจึงมีการค้นพบซากมนุษย์สายพันธุ์นี้อีกจากหลายแหล่งทั้งในยุโรปและแอฟริกา นักวิจัยบางท่านคาดว่ามนุษย์ไฮเดลแบร์กเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์นีแอนเดอทาลและมนุษย์สมัยใหม่

อ้างอิง Vertebrate Paleontology, M.J.Benton 2005
uni-heidelberg.de, gutenberg.org, homoheidelbergensis.de

H. heidelbergensis

ขากรรไกรล่างมนุษย์ไฮเดลแบร์ก

Institut für Geowissenschaften, Universität Heidelberg

Institut für Geowissenschaften, Universität Heidelberg
Institut für Geowissenschaften, Universität Heidelberg

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s